16 Ιαν 2012

Οικιακά Χηµικά. Τα Χηµικά της Κουζίνας.

ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

Αλεξάνδρα Λιθοξοΐδου, Αναστάσιος Π. Βαφειάδης, Απόστολος Ι. Μαρούλης και Κωνσταντίνα Χατζηαντωνίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πληροφόρηση και η ενηµέρωση είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες βελτίωσης της καθηµερινής ποιότητας της ζωής µας. Τα σπίτια που ζούµε κατακλύζονται από δεκάδες χηµικών ενώσεων. Σε κάθε δωµάτιο του σπιτιού υπάρχει µια πληθώρα ουσιών, τις οποίες είτε χρησιµοποιούµε, είτε ερχόµαστε σε επαφή, συνειδητά ή ασυνείδητα.

Η παρούσα εργασία αποτελεί τµήµα µιας ευρύτερης, η οποία καταγράφει τις σηµαντικότερες και πιο συχνά απαντώµενες χηµικές ουσίες που «κρύβονται» µέσα σε προϊόντα και αντικείµενα, που υπάρχουν µέσα στο σπίτι µας. Υλοποιήθηκε µια εναλλακτική κατηγοριοποίηση των οικιακών χηµικών όχι µε βάση τη δοµή, τα στοιχεία, ή τη φυσική τους κατάσταση, αλλά µε βάση το δωµάτιο στο οποίο τις συναντάµε.

Στην εργασία αναλύονται τα χηµικά που βρίσκονται στη κουζίνα και πιο συγκεκριµένα τα ακόλουθα προϊόντα:

1. Καθαριστικά πιάτων

2. Καθαριστικά φούρνου

3. Ακαρεοκτόνα και εντοµοκτόνα

4. Αλουµινόχαρτα

5. ∆ιαφανείς µεµβράνες

6. Υγραέριο

Παρουσιάζονται οι χηµικές ουσίες που απαντούν στα εν λόγω προϊόντα και όπου αυτό είναι εφικτό, προτείνονται εναλλακτικές πράσινες λύσεις για την αντικατάστασής τους. Εν κατακλείδι, θα πρέπει να ξεπεράσουµε το ψυχολογικό φράγµα µεταξύ του «καλού φυσικού» και του «κακού συνθετικού χηµικού» και να κατανοήσουµε πως η συµπεριφορά µιας χηµικής ουσίας εξαρτάται από τη δοµή και το σύνολο των ιδιοτήτων της και όχι από την προέλευσή της.Λέξεις Κλειδιά: Πράσινη Χηµεία, Χηµικά προϊόντα κουζίνας, Εναλλακτικές πράσινες λύσεις

Βιβλιογραφία:

Selinger Β. «Chemistry in the Marketplace», Crows Nest: Allen & Unwin, 2002.

Βάρβογλης Α. «Χηµεία και καθηµερινή ζωή». Εκδόσεις Κάτοπτρο, Αθήνα, 2006.

Μπεζεργιαννίδου Κ., Βαλάχης, Α, Μαρούλης Ι., Χατζηαντωνίου-Μαρούλη Κ. «Παρασκευή πολυµερούς φύλλου αµύλου από άµυλο πατάτας», 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, Ιωάννινα, Σεπτέµβριος 2005.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry