08 Φεβ 2012

Σύνθεση της βιοαποικοδομήσιμης Πολυκαπρολακτόνης (PCL) με μικροκύματα.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ No Comments

…για εφαρμογή στη γεωργία.

Μαρούλης Απόστολος, Χαντζηαντωνίου Κωνσταντίνα, Αντώνογλου Λεμονιά, Ζαρκάδα Αναστασία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία γίνεται η Πράσινη σύνθεση ενός βιοαποικοδομήσιμου πολυμερούς της πολυκαπρολακτόνης (Polycaprolactone) με πολυμερισμό διάνοιξης δακτυλίου της μη τοξικής ε–καπρολακτόνης (ε – Caprolactone), παρουσία του επίσης μη τοξικού καταλύτη οκτανοϊκό κασσίτερο (Stannous octanoate) και τη χρήση φούρνου μικροκυμάτων (ακτινοβόληση για 2min στα 850W).

O πολυμερισμός αυτός γίνεται απουσία οργανικών διαλυτών και ακραίων συνθηκών θερμοκρασίας και πίεσης και το προϊόν που προκύπτει δεν παραμένει στο περιβάλλον αλλά αποικοδομείται σε αβλαβή προϊόντα.

Ο καθαρισμός του πολυμερούς γίνεται με διαλυτοποίηση αρχικά του πολυμερούς με διχλωρομεθάνιο (CH2Cl2) και επανακαταβύθιση με αιθανόλη (CH3CH2ΟΗ). Και οι δύο διαλύτες είναι μη τοξικοί.

Η πολυκαπρολακτόνη χρησιμοποιείται για την ελεγχόμενη απελευθέρωση των δραστικών συστατικών των λιπασμάτων. Γι” αυτό το λόγο σχεδιάστηκαν δύο απλά πειράματα μέσα απο τα οποία μπορεί να μελετηθεί η ιδιότητα της αυτή.

Στο πρώτο πείραμα μελετάται η ικανότητα της πολυκαπρολακτόνης να κατακρατεί χλωριούχο κάλιο (KCl) ενώ στο δεύτερο νιτρικό αμμώνιο (ΝΗ4ΝΟ3).

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.1 Εισαγωγή
1.2 Λιπάσματα
1.3 Λίγα λόγια για το έδαφος
1.3.1 Δομή και υγρασία του εδάφους
1.3.2 Πως τα λιπάσματα μπορούν να εισαχθούν στα επιφανειακά και στα υπόγεια νερά;
1.3.3 Υποβάθμιση των εδαφών
1.3.4 Εδαφολογική διάβρωση
1.4 Ευτροφισμός – Άνθηση του νερού
1.4.1 Αιτία – Πηγές θρεπτικών συστατικών
1.4.2 Συνέπειες του ευτροφισμού
1.5 Βασικές Έννοιες του Πολυμερισμού
1.5.1 Κατηγορίες αντιδράσεων πολυμερισμού (με βάση το μηχανισμό και την κινητική)
1.5.2 Αρχιτεκτονική των πολυμερών
1.5.3 Χαρακτηρισμός πολυμερών
1.6 Βιοαποικοδομήσιμα  πολυμερή
1.6.1 Κατηγορίες βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών
1.6.2 Αποικοδόμηση βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών
1.6.3 Εφαρμογές βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών
1.7 Η πράσινη προσέγγιση…
1.7.1 Οι Δώδεκα Αρχές  της Πράσινης Χημείας
1.8 Η ε-καπρολακτόνη (ε-caprolactone ή συντομογραφικά CL)
1.9 Η Πολυκαπρολακτόνη (polycaprolactone / PCL)
2.1 Θέρμανση με μικροκύματα
2.1.1 Μια σύντομη ιστορική αναδρομή
2.1.2 Με ποιο τρόπο όμως λειτουργεί ο φούρνος μικροκυμάτων;
2.1.3 Οδηγίες ασφαλούς χρήσης του φούρνου μικροκυμάτων
3. Πειραματικό μέρος
3.1 Πειράματα επίδειξης
3.1.1 Ποιοτικός προσδιορισμός ιόντων αμμωνίου (ΝΗ4+)
3.1.2 Ποιοτικός προσδιορισμός χλωριούχων ιόντων με AgNO3
3.1.3 Παρατήρηση της ικανότητας των εδαφών να κατακρατούν νερό
3.2 Πειράματα για μαθητές/ φοιτητές
3.2.1 Σύνθεση Πολυκαπρολακτόνης (PLC)
3.2.2 Πειράματα ελέγχου της ικανότητας της πολυκαπρολακτόνης να κατακρατεί ιόντα χλωρίου και αμμωνίου
3.2.2α Μελέτη της ικανότητας του συστήματος συγκράτησης πολυκαπρολακτόνης-κυτταρίνης (χαρτιού) να κατακρατούν το χλωριούχο κάλιο
3.2.2β Μελέτη της ικανότητας του συστήματος συγκράτησης πολυκαπρολακτόνης-κυτταρίνης (χαρτιού) να κατακρατούν το νιτρικό αμμώνιο (πηγή αζώτου για τα φυτά)
Οι ¨δέκα εντολές¨ ασφάλειας στο εργαστήριο
Προεργαστηριακές ερωτήσεις
Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις
Παράρτημα
Βιβλιογραφία

 

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

No Responses to “Σύνθεση της βιοαποικοδομήσιμης Πολυκαπρολακτόνης (PCL) με μικροκύματα.”

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry