29 Ιαν 2012

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ. ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ.Τζελέπης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη βιομηχανία, στην έρευνα και στην καθημερινή ζωή είναι γνωστή και προφανής η χρήση των διαλυτών ( φαρμακοβιομηχανία, βιομηχανία χρωμάτων, βερνικιών, μελάνης εκτυπωτών, κατασκευής ημιαγωγών, καθαρισμός μετάλλων κ.ά. ).

Οι περισσότεροι διαλύτες είναι τοξικοί, εύφλεκτοι, επικίνδυνοι για την υγεία του αν-θρώπου και το περιβάλλον (καρκινογένεση, καταστροφή στιβάδας όζοντος ) και ως εκ τούτου υπάρχει μεγάλη πίεση για μείωση, για ανακύκλωση και αντικατάσταση τους με λιγότερο βλαπτικούς για την υγεία του ανθρώπου και περισσότερο φιλικούς προς το πε-ριβάλλον. Διαλύτες που μπορούν να αντικαταστήσουν τους συμβατικούς είναι οι προ-ερχόμενοι από βιομάζα και αποτελούν μια από τις κύριες ομάδες των Πρασίνων διαλυ-τών. Οι κυριότερες κατηγορίες Πρασίνων διαλυτών είναι : διαλύτες από βιομάζα, ιονικοί διαλύτες και υπερκρίσιμοι διαλύτες ( κυρίως υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα ). Οι σημαντικότεροι διαλύτες από βιομάζα που παρουσιάζονται σε αυτή την εργασία είναι ο γαλακτικός αιθυλεστέρας , ο μεθυλεστέρας σόγιας, το d-λεμο-νένιο οι διαλύτες φυκώδους βιομάζας και η βιοαιθανόλη .

Πλεονέκτημά τους αποτελεί το γεγονός, ότι οι παρασκευαζόμενοι διαλύτες παράγουν λιγότερο πτητικές οργανικές ενώσεις, έχουν χαμηλότερη τοξικότητα και είναι βιοδια-σπώμενοι.

 

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry