22 Ιαν 2012

Εισαγωγή της Πράσινης Χηµείας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Η Ρύπανση του Αέρα και του Εδάφους.

21o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

Α.Ι. Μαρούλης1, Κ.Π. Χατζηαντωνίου­Μαρούλη1, Α.Κ. Μπουντούρη2

1Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, e­mail: /apm/conm@chem.auth.gr 2 Χηµικός ­Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΔιΧηΝΕΤ, Τηλ.: 6948466454, e­mail: katrin.mp@hotmail.com

Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία αποτελεί µέρος µιας οµαδικής εργασίας µε θέµα ¨Εισαγωγή της Πράσινης Χηµείας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση¨. Το θέµα που πραγµατευόµαστε στην παρούσα εργασία, είναι αυτό της ρύπανσης του αέρα και του εδάφους και πώς αυτή µπορεί να παρουσιαστεί στα παιδιά του Δηµοτικού Σχολείου µε παράλληλο στόχο τη σύνδεση του προβλήµατος µε τις λύσεις που η Πράσινη Χηµεία µπορεί να δώσει. Η δοµή και το περιεχόµενο της σχεδιάστηκε ώστε να αποτελέσει ένα πολύτιµο εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτικό, καθώς και ένα σπουδαίο βοήθηµα για τον µαθητή.

Η ρύπανση του περιβάλλοντος και τα προβλήµατα που επιφέρει, είναι ένα θέµα που τώρα πια απασχολεί ολόκληρη την ανθρωπότητα και προέρχεται κυρίως από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. O ατµοσφαιρικός αέρας αποτελείται από άζωτο (Ν2), οξυγόνο (Ο2), ευγενή αέρια, όζον (Ο3), αµµωνία (ΝΗ3), διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2), διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2) και πολλές άλλες ενώσεις που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, εκρήξεις ηφαιστείων κα. Η ρύπανση προέρχεται κυρίως από τις φυσικές και ανθρωπογενείς πηγές ρύπανσης, από τις βιοµηχανίες, από τους αέριους ρύπους των αυτοκινήτων, την όξινη βροχή αλλά και από την αέρια ρύπανση εσωτερικών χώρων.

Το έδαφος είναι ο κυριότερος αποδέκτης της ανθρωπογενούς ρύπανσης. Οι βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές δραστηριότητες ρυπαίνουν σε µεγάλο βαθµό το έδαφος. Τα υγρά και στερεά απόβλητα αρχικά εναποτίθενται και επεξεργάζονται σε χερσαίες εγκαταστάσεις. Γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, λιπάσµατα και φυτοφάρµακα ρυπαίνουν καλλιεργηµένες εκτάσεις. Ατυχήµατα και διαρροές πετρελαίου, απόβλητα ορυχείων και λατοµείων είναι µερικές άλλες αιτίες ρύπανσης εδαφών. Το έδαφος γίνεται αποδέκτης και των ατµοσφαιρικών ρύπων που κατακρηµνίζονται µε αργούς ρυθµούς ανάλογα µε τις συνθήκες και τη γεωµορφολογία των περιοχών.

Σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν, γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση κάποιων παραγόντων που προκαλούν ή επισπεύδουν την ρύπανση αέρα και εδάφους καθώς επίσης και των συνεπειών της. Στη συνέχεια προτείνονται λύσεις που υπαγορεύονται από τη φιλοσοφία της Πράσινης Χηµείας , ώστε να γίνει κατανοητό από τα παιδιά ότι λύσεις υπάρχουν, αρκεί να το θελήσουµε και να το απαιτήσουµε. Τα παραπάνω αποτελούν θέµατα τα οποία µπορούν να θιγούν µε αφορφή κάποιες ενότητες που προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραµµα και υπάρχουν στα βιβλία της Μελέτης Περιβάλλοντος των τεσσάρων πρώτων τάξεων του Δηµοτικού Σχολείου και των Φυσικών της Ε’ και ΣΤ’ τάξης. Η εργασία αποτελεί πληροφοριακό υλικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση από τον εκπαιδευτικό αλλά και τον µαθητή για την εισαγωγή του µαθητή στην έννοια της Ρύπανσης του Αέρα και του Εδάφους και της Πράσινης Χηµείας , αλλά και ως αφορµή για περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry