18 Φεβ 2012

Διαλύτες Βιομάζας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (PowerPoint) No Comments

Θ. Παρασάκης, Μ. Τσόχα

Επιβλέποντες καθηγητές: Χατζηαντωνίου Κ., Μαρούλης A.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια, τα προϊόντα της πετροχημικής βιομηχανίας και ιδιαίτερα οι οργανικοί διαλύτες θεωρούνται υπεύθυνα για ένα πλήθος βλαβερών συνεπειών, τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό αύξησε το ενδιαφέρον για τη σύνθεση υλικών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες θεωρούνται ότι μπορούν να αποτρέψουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος αλλά και να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Η βιομάζα προέρχεται τόσο από το χερσαίο όσο και από το υδάτινο περιβάλλον και χρησιμοποιείται για την παραγωγή υλικών, όπως καθαριστικά, πολυμερή, ίνες, διαλύτες, χρώματα. Τέτοιου είδους προϊόντα ονομάζονται βιοπροϊόντα ή βιοβασιζόμενα προϊόντα ή πράσινα προϊόντα.

Οι πράσινες λύσεις στον τομέα διαλυτών, έχουν οδηγήσει στην διεξαγωγή αντιδράσεων απουσία διαλυτών, είτε στη χρήση εναλλακτικών διαλυτών όπως είναι τα υπερκρίσιμα υγρά, τα ιονικά υγρά και οι διαλύτες που προέρχονται από βιομάζα (βιοδιαλύτες).

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι  διαλύτες που προέρχονται από τη βιομάζα, όπως η αιθάνολη, o γαλακτικός αιθυλεστέρας, το δ-λεμονένιο, το σουκινικό οξύ, το λεβουλινικό οξύ, η 5-υδροξυμεθυλοφουρφουράλη, ο μεθυλεστέρας σογιελαίου, το 3-υδροξυπροπιονικό οξύ, και η φουρφουράλη.

 

Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο για να κατεβάσετε  το πλήρες αρχείο ppt.

No Responses to “Διαλύτες Βιομάζας.”

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry