03 Ιουν 2008

Μικροκυματική εκχύλιση στην παραλαβή οργανικών ενώσεων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (PowerPoint) Σχόλια κλειστά

.

Μικροκυματική εκχύλιση αλιζαρίνης από φυσική χρωστική Rubia Tinctorum. Μία πράσινη εφαρμογή στην πειραματική διδασκαλία της Χημείας.

 

Καλκάνη Αφροδίτη

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κ. Χατζηαντωνίου- Μαρούλη

ΔΙΧΗΝΕΤ 2008

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται αναλυτικά οι ιδιότητες των μικροκυμάτων, η επίδρασή τους στα διάφορα υλικά και ειδικότερα στο νερό. Επιπλέον μετά από ενδελεχή έρευνα της βιβλιογραφίας, παρουσιάζονται συνοπτικά τα επιτεύγματα της μικροκυματικής εκχύλισης, οι παράμετροι που φαίνεται να επηρεάζουν τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και την ταχύτητα της τεχνικής, τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν μετά από σύγκριση της με τις συμβατικές μεθόδους εκχύλισης καθώς και σχολιασμένη βιβλιογραφία.

Στόχος, όμως, της παρούσης εργασίας δεν ήταν μόνον η συγγραφή ενός άρθρου επισκόπησης (review), που αναφέρεται σε μια νέα εκχυλιστική τεχνική, αλλά η ουσιαστική και σε βάθος κατανόησή του συγκεκριμένου θέματος από το σύνολο των μαθητών και φοιτητών, που πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί εφόσον το θεωρητικό υπόβαθρο συνοδευτεί από τα κατάλληλα πειράματα. Έτσι λοιπόν σχεδιάσαμε ένα πείραμα επίδειξης και ένα πρωτότυπο πράσινο πείραμα μικροκυματικής εκχύλισης, που μπορεί να εκτελεστεί από μαθητές Λυκείου αλλά και από Φοιτητές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον αναλυτικό τρόπο παρουσίασης των πειραμάτων, ώστε να μην υπάρχει καμία δυσκολία κατά την εκτέλεσή τους. Πριν από τα πειράματα δίνεται ένα πλούσιο και ενδιαφέρον θεωρητικό υπόβαθρο, ώστε να μπορεί ο καθηγητής να επιλέξει, ότι θα τον βοηθήσει να κάνει μια ελκυστική και άρτια εισαγωγή στο πειραματικό μέρος. Στη συνέχεια και για κάθε πείραμα ξεχωριστά διατυπώνονται ξεκάθαρα οι σκοποί και οι στόχοι του, αναγράφονται τα απαιτούμενα όργανα, οι συσκευές, τα αντιδραστήρια και τα υλικά. Ακολουθεί η πειραματική διαδικασία που συνοδεύεται από το αντίστοιχο πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό, από αναλυτικά σχόλια σχετικά με τη χημεία που κρύβεται πίσω από το πείραμα και τέλος από φύλλα εργασίας, στα οποία οι ασκούμενοι καλούνται να απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις σχετικές προς το πείραμα που εκτέλεσαν (προεργαστηριακές και μεταεργαστηριακές ερωτήσεις). Στο εν λόγω πόνημα υπάρχουν επίσης οι απαντήσεις των προεργαστηριακών και μεταεργαστηριακών ερωτήσεων, η διάθεση των αποβλήτων καθώς και τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας των χημικών που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα (MSDS).

 

Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο για να κατεβάσετε  το πλήρες αρχείο ppt.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry