29 Ιαν 2012

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Μάντζου, Π. Μπενέτου, Α.Η. Χαρίτου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Χημείας, Θεσσαλονίκης, Ελλάς

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σημαντικό εργαλείο της πράσινης χημείας, η εκτίμηση κύκλου ζωής (Life Cycle Assessment, LCA). Οι πρώτες σχετικές μελέτες τοποθετούνται στη δεκαετία του ’70. H LCA είναι μια σχετικά σύγχρονη και ακόμα υπό εξέλιξη μέθοδος, που δημιουργήθηκε για να συμβάλλει στην πρόληψη ή ακόμα και στην εξάλειψη των περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την παραγωγή των προϊόντων.

Η εκτίμηση κύκλου ζωής είναι μια μελέτη, που όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, εξετάζει ένα προϊόν από τον «λίκνο έως τον τάφο», δηλαδή από την συλλογή πρώτων υλών για την παραγωγή ενός προϊόντος, έως την τελική διάθεση και απόθεση των αποβλήτων. Η εκτίμηση κύκλου ζωής επιτρέπει την αποτίμηση όλων των περιβαλλοντικών προβλημάτων που απορρέουν απ’ όλα τα στάδια ζωής ενός προϊόντος.

Η LCA περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, που ονομάζεται προσδιορισμός του σκοπού και του στόχου, προσδιορίζονται τα όρια του συστήματος και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την διαδικασία. Στο δεύτερο στάδιο, που είναι η απογραφή, προσδιορίζεται και ποσοτικοποιείται η ενέργεια, τα απόβλητα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια, στο τρίτο στάδιο, που λέγεται εκτίμηση των επιπτώσεων, εκτιμούνται οι επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Τελικά στο τέταρτο στάδιο, που ονομάζεται ερμηνεία των αποτελεσμάτων, πραγματεύεται την αποτίμηση των αποτελεσμάτων και την εκτίμηση των επιπτώσεων.

Η ανάλυση έχει ως στόχο την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος και της καλύτερης και λιγότερο βλαβερής διαδικασίας για το περιβάλλον, ώστε τελικά να καταλήγει αυτό στην απόκτηση του οικολογικού σήματος, eco label.

Λέξεις κλειδιά: Εκτίμηση κύκλου ζωής, LCA, Περιβαλλοντική διαχείριση.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.


Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry