08 Μαρ 2007

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: Παρασκευή Διοξειδίου του Άνθρακα

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

α. με Θερμική Διάσπαση του Ανθρακικού Χαλκού και β. με Καύση της Αιθάλης ως Αντιπροσωπευτικά Παραδείγματα Αντιδράσεων με Χαμηλή και Υψηλή Οικονομία Ατόμου αντίστοιχα.

Γκανάς Α., Χατζηαντωνίου – Μαρούλη Κ., Μαρούλης Α., Κορδονίδου Ε.

Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η δεύτερη αρχή της Πράσινης Χημείας όπως διατυπώθηκε από τους Paul Anastas και John Warner προβλέπει ότι: «οι συνθετικές μέθοδοι πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μεγιστοποιούν την ενσωμάτωση στο τελικό προϊόν όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται στη διεργασία». Στην κατεύθυνση της υλοποίησης της αρχής αυτής, έχουν αναπτυχθεί νέοι τρόποι εκτίμησης της αποδοτικότητας των χημικών διεργασιών, πέρα από την εκατοστιαία απόδοση. Ο πιο χαρακτηριστικός ίσως από τους τρόπους αυτούς προτάθηκε από τον Barry Trost, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Stanford, με την εισαγωγή της έννοιας της οικονομίας ατόμου.

Σύμφωνα με τον Trost η οικονομία ατόμου ορίζεται ως το πηλίκο της μάζας των ατόμων που ενσωματώνεται στο επιθυμητό προϊόν προς τη συνολική μάζα των ατόμων όλων των αντιδρώντων.Το παρόν πείραμα προέκυψε ως αποτέλεσμα της προσπάθειας μας να αναπτύξουμε μία πειραματική διαδικασία, μέσω της οποίας να επιτυγχάνεται η επεξήγηση της αρχής της οικονομίας ατόμου και να αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της, στο θέμα της αντιμετώπισης της ρύπανσης από τα χημικά απόβλητα. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν δύο διαφορετικές διαδικασίες παρασκευής διοξειδίου του άνθρακα, δηλαδή, η θερμική διάσπαση του ανθρακικού χαλκού και η καύση της αιθάλης σε ατμόσφαιρα οξυγόνου, ως χαρακτηριστικά παραδείγματα διαδικασιών με χαμηλή και υψηλή οικονομία ατόμου αντίστοιχα.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry